Geen 150m hoge windturbines
op 250m van onze Kalkense deur!!!
Wie zijn we? | Ontwerp Beleidskader Inplanting Windturbines | De Omzendbrief
UPDATE 2010-12-15:
Windturbines 1 en 2 (Electrawinds) zijn afgekeurd door Minister Schauvliege.
Onze bezwaren vinden gehoor... Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de 2 windturbines die het dichts bij woningen ingeplant zouden worden afgekeurd.
Meer info:
- Het Nieuwsblad: Er komen geen windturbines in Kalken
- Bredekop Wind - Nieuws
UPDATE 2009-03-28:
Electrabel organiseert 2 extra infovergaderingen over het geplande windmolenpark:
- 1 april om 20u: Gasthof De Zevensterre, Zevensterstraat 34, 9270 Kalken
- 6 april om 20u: Hotel Brouwershof, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
UPDATE 2009-03-17:
Electrabel heeft nu ook een milieu- en bouwaanvraag ingediend om 14 windturbines te plaatsen langs de E17.
kijk hieronder bij "Anno 2009..." voor meer details.
Wie zijn we en waarom hebben we deze webstek opgericht?
Bij de eerste bouwaanvraag voor de bouw van windturbines te Kalken in 2003 hebben spontaan enkele buurtbewoners de handen in mekaar geslagen om de bouw van deze windturbines te bezwaren.

Niet omdat wij tegen hernieuwbare energie zijn, wel omdat de nadelige gevolgen van windturbines op zulke korte afstand tot woningen door de projectontwikkelaars geminimaliseerd worden.
Wij zijn dan ook van mening dat de invoering van hernieuwbare energiebronnen niet ten koste kan en mag gaan van de levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid van de omwonenden.

Op deze website trachten we om objectief de medeburgers zich van de impact van windturbines bewust te maken.
Het is tevens een centrale verzamelplaats van artikels en websites over dit onderwerp.
 

Anno 2009...
Electrabel NV plant de bouw van 14 windturbines langs de E17 tussen de op/afrit "Beervelde" (N449) enerzijds en de Nieuwe Straat (Lokeren)/ Vlietstraat (Zele) anderzijds.
Er is momenteel een milieuaanvraag en een bouwaanvraag voor dit project ingediend. Ze hebben beide een andere looptijd:
 • Milieuaanvraag: het openbaar onderzoek loopt van 27 februari tot en met 30 maart.
 • Bouwaanvraag: het openbaar onderzoek hiervan loopt van 13 maart tot 16 april.
Bezwaren en/of opmerkingen moeten schriftelijk ter kennis gebracht worden aan het college van burgemeester en schepenen voor de respectievelijke einddatum van het openbaar onderzoek.
 
De vergunningsaanvragen ligt ter inzage van het publiek in uw lokaal gemeentebestuur (veelal op de "technische dienst").
 
Aan de hand van notities uit dit dossier hebben we getracht zo nauwkeurig mogelijk de locatie van deze 14 windturbines aan te duiden op een luchtfoto van het gebied waarin de turbines gepland zijn (met dank aan Google-maps voor de luchtfoto).
U kan zelf aan de hand van de kleurcirkels kijken op welke afstand uw woning zich van één (of meerdere) van deze windturbines bevindt.
De afstanden zijn als volgt:
 • Blauwe zone: 250m afstand tot turbine
 • Rode zone: 500m afstand tot turbine
 • Oranje zone: 750m afstand tot turbine
 • Groene zone: 1000m afstand tot turbine
(Elders op deze website kan u lezen dat hinder tot op 1500m mogelijk is.)
Alle windturbines op 1 afbeelding
(Klik afbeelding voor detail)
Windturbines 1 - 4 Windturbines 4 - 7 Windturbines 7 - 10 Windturbines 10 - 14
(klik afbeelding voor detail)
Technische gegevens van de geplande windturbines (volgens het de milieuvergunningsaanvraag):
  - ashoogte: max. 108m
  - toprotorhoogte (hoogte punt dat een wiek bereikt): max. 150m
  - rotordiameter: max. 100m
  - vermogen: 2000 kWe

 

Anno 2008...
Bredekopwind cvba plant samen met Electrawinds NV de bouw van 13 windturbines tussen het benzinestation aan de E17 ter hoogte van Kalken tot aan het E17 afrittencomplex te Lokeren:
  
Technische gegevens van de geplande windturbines (volgens het aanvraagdossier):
  - masthoogte: 108m
  - tiphoogte (hoogte punt dat een wiek bereikt): 150m
  - rotordiameter: 93m
  - vermogen: 3000 kW

Het is dezelfde groep buurtbewoners die wederom is samengekomen om informatie te verzamelen, het aanvraagdossier te bestuderen en de rest van de omwonenden te informeren en te mobiliseren (contacteer ons).
De bouwaanvraag waarvan sprake, lag van 1 tot 30 december ter inzage op het gemeentehuis, en men kon ook tot 30 december 2008 een schriftelijk bezwaar indienen.
Naar aanleiding van de ingediende bezwaren en het feit dat de geplande locatie zich in landbouwgebied bevindt, heeft de gemeenteraad van Laarne negatief advies gegeven op de bouwaanvraag (zie ook artikel "Het Nieuwsblad").
Ontwerp "Beleidskader voor de Inplanting van Windturbines"...

Men kan nu denken dat eens er negatief advies op de bouwaanvraag is uitgebracht, we van deze windturbines verlost zijn.
Niets is minder waar...
Er is immers op 15 oktober 2008 op provinciaal niveau een ontwerp van "Beleidskader voor de Inplanting van Windturbines" voorgesteld.
Dit beleidskader geeft de potentiële inplantingslocaties weer voor de plaatsing van midden- en grootschalige windturbines in Oost-Vlaanderen.
Als dit beleidskader ongewijzigd wordt goedgekeurd dan zal dit tot gevolg hebben dat de inplanting van windturbines in bv. het landbouwgebied langs de E17 veel makkelijker toegelaten zal worden.

Nu zijn er nog relatief weinig windturbines in Oost-Vlaanderen, met bijgevolg relatief weinig klachten van omwonenden.
Waar momenteel windturbines nabij woongebieden staan zijn er ook klachten van de omwonenden omdat de levenskwaliteit drastisch verminderd.
Windturbines die in industriegebieden geplaatst zijn leiden daarentegen tot veel minder protesten.

Het voorgestelde beleidskader zet de deur open om Oost-Vlaanderen vol te zetten met windturbines.

Dit ontwerp van beleidskader is momenteel in openbaar onderzoek, en dit van 3 december 2008 tot 2 maart 2009. 3 december 2008 tot 3 maart 2009.
Hiervan is tevens melding gemaakt in het gemeentelijk infoblad "LAARNE INFORMEERT" (editie januari 2009, blz.14).
Wat dit beleidsplan juist inhoudt kan je hier bekijken:
 - Website Oost-Vlaanderen - Windenergie homepage
 - Website Oost-Vlaanderen - ontwerptekst van dit beleidskader (pdf document)
 - Website Oost-Vlaanderen - kaart met potentiële inplantingslocaties (pdf document)
 
Bezwaren op dit beleidskader kunnen tot 2 maart 2009 ingediend worden.
 
Bezwaren kunnen op volgende manieren ingediend worden:

 • Per aangetekend schrijven bij de Proviciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs, in het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (5e verdieping, bureau 563).
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening.

Omzendbrief EME/2006/01-RO/2006/02: "Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines""
In het beleidskader dat momenteel in openbaar onderzoek zit, wordt regelmatig verwezen naar de omzendbrief "EME/2006/01", doch deze is niet in het beleidskader zelf opgenomen.
Een omzendbrief is een aanvulling op bestaande wetten en geeft verduidelijking rond bepaalde problematieken en wordt tevens in Het Staatsblad gepubliceerd.
De nieuwe omzendbrief EME/2006/01 is in feite een "actualisering" van de oudere omzendbrief EME/2000.01.

Deze "actualisering" betekent in praktijk:
 • Minimum afstand tot gebouwen:
  In de oude omzendbrief wordt een minimumafstand van 150m voor 600kW-windturbines en 250m voor 1500kW windturbines gehanteerd.

  In de nieuwe omzendbrief wordt enkel een minimumafstand van 250m tot bebouwing aangegeven (ongeacht het vermogen of de afmetingen van de turbine) en wordt tegelijkertijd wel in de eerste paragraaf vermeld dat windturbines steeds groter worden (140m en hoger) en dat ze meer vermogen leveren (3000kW en meer).

 •  
 • Geluidsimpact:
  De oude omzendbrief stelt:
  "...Het streefdoel moet minstens zijn dat in landelijke zones de turbines niet meer geluid mogen produceren dan het achtergrondgeluid A95,1h min 5 dB(A), gemeten volgens de internationaal gangbare meetprocedures terzake. ..."
   
  De nieuwe omzendbrief daarentegen stelt:
  "...Wanneer de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied zich bevinden op een afstand van meer dan 250 m van de windturbinemast, mag ervan uitgegaan worden dat de hinder veroorzaakt door de windturbine/het windturbinepark tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. ..."

  Een wetenschappelijke staving van deze stelling is nergens te bespeuren.

  Verder worden ook andere geluidsnormen gehanteerd dan wat in VLAREM II wordt meegegeven. Alle normen worden met een aantal decibels verhoogd.
  Zo worden meer specifiek de geluidsnormen voor "landelijke gebieden" met 9db(A) verhoogd:
  GEBIED MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT
  OVERDAG 'S AVONDS 'S NACHTS
  VLAREM II OMZENDBRIEF VLAREM II OMZENDBRIEF VLAREM II OMZENDBRIEF
  1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 49 35 44 30 39

  Een stijging van 3db(A) betekent een verdubbeling van de geluidswaarneming.
  Volgens deze tabel mogen windturbines dus 8 maal meer geluid maken dan wat de standaard VLAREM II norm voorschrijft!
Je kan ook zelf de vergelijking van de 2 omzendbrieven maken:
Download hier de oude EME/2000.01 omzendbrief.

Download hier de huidige EME/2006/01-RO/2006/02 omzendbrief.